Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

exams

HΠιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας είναι μια διαδικασία εξαιρετικά σημαντική, καθώς αφορά σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενων που πρέπει να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους, αλλά και όλους όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στον κλάδο με την έκδοση νέας άδειας εργασίας.

Σχετικά με την Πιστοποίηση

Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Οι ρυθμοί ανάπτυξης του κλάδου σε διεθνές επίπεδο, απότοκος της ανάγκης των παραγωγικών συντελεστών για ιδιαίτερη και εξατομικευμένη προστασία του κεφαλαίου και των γενικότερων συμφερόντων τους, δημιούργησαν νέες εργασιακές ευκαιρίες σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο. Παράλληλα, ανέδειξαν την ανάγκη για σαφέστερα επαγγελματικά περιγράμματα  των εργαζομένων στον κλάδο αυτό, βασισμένα σε κοινά πρότυπα και εργασιακές πρακτικές.

Η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία, σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, έχει καταδείξει στην πράξη ότι είναι αναγκαία η σύγκλιση του πλαισίου των επαγγελματικών καθηκόντων του «προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας» και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών από εργαζόμενους με κατοχυρωμένες επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρία. Η κατάλληλη κατάρτιση, αλλά και η απόδειξη της γνώσης αυτής, αποτελεί μια ουσιαστική παράμετρο που συνεισφέρει στην ασφάλεια της Ανάπτυξης.

Στις εξίσου σημαντικές καινοτομίες που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται η δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν είτε στο πλαίσιο μιας μαθησιακής διαδικασίας (μη τυπική εκπαίδευση), είτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής εμπειρίας και πείρας (άτυπη μάθηση). Η διαδικασία αυτή ορίζεται πλέον με σαφήνεια μέσα από το θεσμικό πλαίσιο για την «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» που αποτελεί νόμο της Πολιτείας από το 2010 (ν.3879/2010).

Η ειδικότητα «προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας» συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις ειδικότητες που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και κατά συνέπεια στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Ο τίτλος αυτός αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, έχει αναθέσει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας Δια Βιου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Είναι σημαντικό ότι η συνεργασία των δυο φορέων, σε ότι αφορά το πλαίσιο των αρχών και των κανόνων διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης, έχει κοινό σκοπό και όραμα: την πλήρη υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών εξέτασης προκειμένου η διαδικασία να εξασφαλίζει την απαραίτητη αξιοπιστία, την αδιαβλητότητα, την αντικειμενικότητα και την ίση και μη διακριτική μεταχείριση των εξεταζομένων.

Στη βάση αυτή έχει δομηθεί η διαδικασία για την πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων στην «ιδιωτική ασφάλεια», με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της ποιότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης πολιτείας και κοινωνικών εταίρων, την ενίσχυση της διαφάνειας στα επαγγελματικά προσόντα, τη διευκόλυνση στις διαδικασίες της διά βίου μάθησης.

Τι Πιστοποιητικό πρέπει να έχω για να αποκτήσω ή να ανανεώσω την άδεια εργασίας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» ?

Από την 1η Ιανουαρίου 2012 για τους νέους εργαζόμενους στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας και από την 8η Οκτωβρίου 2013 για τους ήδη εργαζόμενους στον κλάδο, για την απόκτηση ή αντίστοιχα την ανανέωση της άδειας εργασίας απαιτείται, πλέον των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζονται από το Ν.3707/2008, η προσκόμιση κάποιου «τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης», από αυτούς που περιλαμβάνονται στην Yπ΄αριθ.1016/109/183 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β-606/5-3-2012). Οι τίτλοι αυτοί είναι οι παρακάτω:

  1. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», που χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας / Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΚΕΜΕΑ).
  2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», εξαμηνιαίας κατάρτισης.
  3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας», διετούς κατάρτισης.
  4. Βεβαίωση – Πιστοποιητικό αποφοίτησης από παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων ή Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας».

Οι ήδη εργαζόμενοι στον κλάδο, απαιτείται να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, οι οποίες διοργανώνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ, για την απόκτηση του Πιστοποιητικού που περιγράφεται στην 1η περίπτωση. Η συμμετοχή τους στις Εξετάσεις δεν απαιτεί την πρότερη παρακολούθηση οποιουδήποτε προγράμματος κατάρτισης, καθώς τεκμηριώνουν δικαίωμα συμμετοχής, αποδεικνύοντας επαγγελματική εμπειρία (π.χ. μέσω ενσήμων ΙΚΑ).

Οι νεοεισερχόμενοι, μπορούν να επιλέξουν κάποια από τις Ειδικότητες των ΙΕΚ, εξαμηνιαίας ή διετούς φοίτησης (2η και 3η περίπτωση). Εναλλακτικά, μπορούν να ενταχθούν στην πρώτη περίπτωση, μέσω της   παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, διάρκειας 105 ωρών (περίπου 20 ημερών), το οποίο έχει σχεδιαστεί από το ΚΕΜΕΑ και υλοποιείται σε φορείς επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ ή ΕΕΣ) σε όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να αναζητήσετε τους φορείς κατάρτισης που υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕΜΕΑ (www.kemea.gr).

Πόσο κοστίζει η Κατάρτιση και Πιστοποίηση στις παραπάνω περιπτώσεις ?

Στην 1η περίπτωση (ΕΟΠΠΕΠ-ΚΕΜΕΑ), το κόστος είναι περίπου 350 ευρώ για την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, διάρκειας 105 ωρών και 150 ευρώ το παράβολο για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης. Δηλαδή, το συνολικό κόστος υπολογίζεται στο ποσό των 500 ευρώ.

Στην περίπτωση της ειδικότητας ΙΕΚ «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», εξαμηνιαίας φοίτησης, το συνολικό κόστος είναι περίπου 450 ευρώ, εφόσον η φοίτηση πραγματοποιηθεί σε Δημόσιο ΙΕΚ. Σε Ιδιωτικό ΙΕΚ, το κόστος αγγίζει τα 1000 ευρώ.

Τέλος, στην περίπτωση της ειδικότητας ΙΕΚ, «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας», διετούς φοίτησης, το συνολικό κόστος είναι περίπου 1600 ευρώ, εφόσον η φοίτηση πραγματοποιηθεί σε Δημόσιο ΙΕΚ. Σε Ιδιωτικό ΙΕΚ, το κόστος αγγίζει τα3000 ευρώ.

Αν αποτύχω στις Εξετάσεις Πιστοποίησης μπορώ να ξανασυμμετάσχω ?

Ναι, μπορείτε να συμμετέχετε στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, όσες φορές θέλετε, μέχρι να επιτύχετε. Φυσικά, κάθε φορά θα επιβαρύνεστε με το κόστος του παραβόλου που προβλέπεται. Ειδικά για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης της 1ης περίπτωσης (ΕΟΠΠΕΠ-ΚΕΜΕΑ), το ποσό του παραβόλου για την εκ νέου συμμετοχή είναι 100 ευρώ.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω, ώστε να συμμετέχω στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, που διοργανώνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ ?

Τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στην ανακοίνωση που αναρτάται στους επίσημους ιστότοπους (sites) του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ. Την τελευταία Εξεταστική Περίοδο, τα δικαιολογητικά ήταν τα εξής:

1.       Αίτηση συμμετοχής.

2.       Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.

3.       Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής.

4.       Ένσημα, άδεια εργασίας, εργοδοτικές βεβαιώσεις ή λοιπά ασφαλιστικά ή φορολογικά στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν την εργασιακή εμπειρία του υποψηφίου στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, διάρκειας 105 ωρών, σε συνεργαζόμενο με το ΚΕΜΕΑ φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.

5.       Αποδεικτικά κατάθεσης 100 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ και 50 ευρώ στον λογαριασμό του ΚΕΜΕΑ.

Που μπορώ να δώσω Εξετάσεις Πιστοποίησης ?

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης για την 1η περίπτωση (ΕΟΠΠΕΠ-ΚΕΜΕΑ), διοργανώνονται κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι αρκετοί υποψήφιοι σε κάποια πόλη, τότε μπορεί να διοργανωθούν κατ’ αποκοπή εξετάσεις και στην συγκεκριμένη πόλη (π.χ. Πάτρα, Ηράκλειο, κλπ).

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης για τις ειδικότητες των ΙΕΚ, διοργανώνονται στις έδρες των διοικητικών Περιφερειών, καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Κάθε πότε διεξάγονται Εξετάσεις Πιστοποίησης ?

Στην 1η περίπτωση (ΕΟΠΠΕΠ-ΚΕΜΕΑ), οι Εξετάσεις διοργανώνονται σχεδόν κάθε δύο μήνες.

Στην περίπτωση των ειδικοτήτων των ΙΕΚ, οι εξετάσεις γίνονται μια φορά ανά έτος, συνήθως κάθε Ιούνιο.

Τι θέματα θα έχω να αντιμετωπίσω στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των ΕΟΠΠΕΠ-ΚΕΜΕΑ ?

Οι Εξετάσεις έχουν δύο μέρη. Το Θεωρητικό (γραπτά), το οποίο διαρκεί 2,5 ώρες και οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 14 διαφορετικές ερωτήσεις και το Πρακτικό (προφορικά), κατά το οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται από τριμελή επιτροπή Εξεταστών για περίπου 15-20 λεπτά.

Οι ερωτήσεις του Θεωρητικού Μέρους, πηγάζουν από τις Ερωτήσεις του Κανονισμού Κατάρτισης της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας». Οι ερωτήσεις είναι κυρίως στα αντικείμενα της ασφάλειας, πυρασφάλειας, ποινικού δικαίου, ποινικής δικονομίας, πρώτων βοηθειών, κ.α.

Αντίστοιχα, οι Εξετάσεις Πρακτικού Μέρους περιλαμβάνουν ερωτήσεις πάνω σε πραγματικά σενάρια, τα οποία περιγράφονται από την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, με σκοπό την διαπίστωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των υποψηφίων.

Το Πιστοποιητικό αναγράφει βαθμό ?

Ναι, τόσο στην περίπτωση του ΕΟΠΠΕΠ-ΚΕΜΕΑ, όσο και στην περίπτωση των ΙΕΚ, το αποκτούμενο Πιστοποιητικό αναγράφει το βαθμό σας. Η βαθμολογία για τους επιτυχόντες είναι από 10 μέχρι 20.

Είναι σημαντικό να πετύχω υψηλή βαθμολογία ?

Φυσικά! Ήδη οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ), αναζητούν Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, που να έχει πετύχει όσο το δυνατόν πιο υψηλή βαθμολογία στις Εξετάσεις Πιστοποίησης.

Είμαι ήδη εργαζόμενος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας. Τι πρέπει να κάνω για να ανανεώσω την άδειά μου ?

Αν η άδειά σας λήγει μετά από την 8η Οκτωβρίου 2013, θα πρέπει να αποκτήσετε το Πιστοποιητικό της πρώτης κατηγορίας (ΕΟΠΠΕΠ-ΚΕΜΕΑ), οπότε θα πρέπει να συμμετάσχετε στις αντίστοιχες Εξετάσεις. Για την συμμετοχή σας, δεν απαιτείται η παρακολούθηση κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος. Παρόλα αυτά, εάν θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητες να επιτύχετε στις Εξετάσεις, αλλά και να βελτιώσετε το βαθμό σας, καλό θα ήταν να προετοιμαστείτε κατάλληλα μέσω κάποιουταχύρρυθμου (ολιγόωρου) σεμιναρίου, χαμηλού κόστους.

Δεν έχω προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας και θέλω να αποκτήσω νέα άδεια. Τι πρέπει να κάνω ?

Πρέπει να παρακολουθήσετε πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, διάρκειας 105 ωρών, το οποίο έχει σχεδιαστεί από το ΚΕΜΕΑ και υλοποιείται σε συγκεκριμένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ ή ΕΕΣ) σε όλη την Ελλάδα. Ο κατάλογος με τους συνεργαζόμενους με το ΚΕΜΕΑ φορείς, υπάρχει αναρτημένος στο www.kemea.gr .